Regulamin zabawy „Tylem.pl rozdaje 10 000 zł.”

 

I SŁOWNICZEK

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady uczestnictwa w Zabawie.

Organizator – sklep ekspercki Tylem.pl należący do firmy Otigo Olbrachta 23/23, 01-102 Warszawa NIP: 9511483062, REGON: 146121242

Uczestnik – pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła swój udział w Zabawie poprzez wypełnienie formularza.

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa warunki uczestnictwa w zabawie „Tylem.pl rozdaje 10 000 zł.” zorganizowanego w związku z otwarciem filii Tylem.pl w Szczecinie przy ul. Twardowskiego 18, 70-320 Szczecin.

Zabawa rozpoczyna się dnia 16 marca 2017r. o godzinie 20:20 wraz z momentem publikacji wpisu na profilu http://www.facebook.com/TylemPL/ gdzie zostaną podane szczegóły zabawy i trwa do wyczerpania puli 50 bonów lub do dnia 17 marca 2017r. do godz. 20:20. Jeśli pula bonów zostanie osiągnięta przed 17 marca 2017r. godz. 20:20, na stronie zabawy zostanie opublikowana informacja o zakończeniu zabawy.

Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

Uczestnik przystępując do zabawy zwalnia serwis Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej powstać w związku z przeprowadzeniem Zabawy.

Zabawa prowadzona będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zabawa jest przyrzeczeniem publicznym złożonym przez Organizatora na podstawie przepisów (art. 919 – 921) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

III Uczestnicy zabawy

Uczestnikami zabawy mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe na terenie Polski.

W zabawie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych,  rodzeństwo,  małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

IV PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

Nagrodzonych zostanie 50 osób, które jako pierwsze zrealizują założenia zabawy.

Nagrodzony uczestnik Zabawy otrzyma mail zwrotny z unikalnym numerem zgłoszenia. Nr zgłoszenia i deklaracja zawarta w wiadomości jest uznawana za bon o wartości 200 zł.

Prawo do nagrody wygasa w wypadku:

  1. a) rezygnacji laureata z nagrody
  2. b) braku możliwości kontaktu
  3. c) podania nieprawidłowych danych
  4. d) braku pełnych informacji i akceptacji regulaminu
  5. e) braku komentarza na profilu sklepu http://www.facebook.com/TylemPL/ pod odpowiednim postem

 

V NAGRODY

 

Nagrodą w zabawie jest 1 bon o wartości 200zł na zakup jednego fotelika samochodowego montowanego tyłem do kierunku ruchu w sklepie stacjonarnym Tylem.pl wraz z akcesoriami w filii w Szczecinie. Każdy fotelik  będzie indywidualnie dopasowany do dziecka i samochodu w którym będzie zamontowany.

Bon nie łączy się z promocjami dostępnymi w dniu jego realizacji.

Bony nie łączą się (1 bon = zakup 1 fotelika RWF wraz z akcesoriami).

Bon można wykorzystać wyłącznie w sklepie stacjonarnym Tylem.pl w Szczecinie przy ul. Twardowskiego 18, 70-320 w dniach jego pracy.

Bon można wykorzystać od 1 kwietnia 2017 r. do 1 lipca 2017 r.

Bon nie może być zrealizowany i wykorzystany w innych filiach Tylem.pl na terenie kraju oraz w sklepie internetowym Tylem.pl

Aby wykorzystać rabat 200zł., przysługujący z tytułu posiadania bonu, należy poinformować o tym fakcie pracownika sklepu, przed dokonaniem płatności.

Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną nagrodę i/lub fotelik i/lub na ekwiwalent pieniężny.

Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Bon może zostać wykorzystany przez Uczestnika również na rzecz osób trzecich, z tym, że nie jest dozwolone odsprzedawanie bonu ani oferowanie go innym osobom w celu odsprzedaży.

VI ZASADY ZABAWY

Zabawa polegać będzie na poprawnym wypełnieniu formularza, którego dokładny adres zostanie podany na profilu sklepu http://www.facebook.com/TylemPL/ dnia 16 marca 2017r. o godzinie 20:20 w jak najkrótszym czasie.

Warunkiem wzięcia udziału w Zabawie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

Potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w zabawie jest wpisanie pod postem informującym o zabawie na http://www.facebook.com/TylemPL/ komentarza o treści „Tyłem Bezpieczniej :)”

Komentarz nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, dyskryminujących, propagujących przemoc, spożywanie alkoholu lub innych substancji odurzających lub w jakikolwiek sposób naruszać prawa osób trzecich.

Uczestnik zwalnia organizatora od odpowiedzialności w razie, gdyby komentarz przez uczestnika opublikowany naruszał prawa osób trzecich.

 

VII REKLAMACJE

Uczestnikowi przysługuje prawo reklamacji na przebieg oraz wynik zabawy.

Termin do złożenia reklamacji wynosi 7 dni i biegnie od dnia wyczerpania puli bonów.

Zgłoszenie reklamacji powinno kierowane być na adres Organizatora.

Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

VIII DANE OSOBOWE

Uczestnik przez wzięcie udziału w Zabawie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, Uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji Zabawy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity:Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Organizator oświadcza, że nie będzie udostępniał wyżej wskazanych danych osobowych innym podmiotom ani osobom trzecim.

Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Zabawy oraz w celach marketingowych.

Uczestnik ma prawo do wglądu, zmiany oraz żądania usunięcia danych osobowych w każdym czasie.

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnikowi przysługuje prawo reklamacji na wynik lub przebieg Zabawy.

Przystępując do Zabawy uczestnik oświadcza, ze zapoznał się z niniejszym regulaminem, w pełni akceptuje jego treść i będzie przestrzegał jego postanowień.

Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Uczestnik może zostać wykluczony z Zabawy przez Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Zabawy.

Zabawa nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

Regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem określającym zasady Zabawy. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksy cywilnego.