Regulamin zabawy „Bezpieczny Kierowca – Piknik Motoryzacyjny 2019”

I SŁOWNICZEK

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady uczestnictwa w Zabawie.

Organizator – sklep ekspercki Tylem.pl należący do firmy Otigo Olbrachta 23/23, 01-102 Warszawa NIP: 9511483062, REGON: 146121242

Uczestnik – pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła swój udział w Zabawie poprzez wypełnienie formularza.

Formularz konkursowy – strona internetowa z formularzem dostępna pod adresem http://formularz.tylem.pl/konkurs-moc-polubien/

Koordynator –pracownicy oddziału Tylem.pl Lublin należący do firmy No Stress Kawia 1, 20-405 Lublin, NIP: 9461863241, REGON: 431205145.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa warunki uczestnictwa w zabawie „Bezpieczny Kierowca – Piknik Motoryzacyjny 2019” w związku z piknikiem organizowanym przez Szkołę Jazdy OSK Piotr, która odbędzie się 21 lipca w godzinach 10.00-16.00 na terenie ODTJ przy ul. Grygowej 32 w Lublinie.

Zabawa prowadzona będzie na serwisie http://blog.tylem.pl

Zabawa przeznaczona jest dla fanów sieci sklepów eksperckich z fotelikami dla dzieci – Tylem.pl.

Zabawa rozpoczyna się dnia 17 lipca 2019r. o godzinie 11:11 wraz z momentem publikacji wpisu na profilu https://www.facebook.com/tylemlublin/ gdzie zostaną podane szczegóły zabawy i trwa do dnia 19 lipca 2019r do godziny 12:00.

Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

Uczestnik przystępując do zabawy zwalnia serwis Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej powstać w związku z przeprowadzeniem Zabawy.

Zabawa prowadzona będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Nad prawidłowym przebiegiem zabawy czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora i Koordynatora. Jury decydować będzie również o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagrody na podstawie oceny najbardziej interesującej odpowiedzi na pytanie konkursowe, spośród uczestników spełniających wszystkie warunki formalne konkursu. Obrady Jury zakończą się 19 lipca 2019 roku do godziny 20:00.

III Uczestnicy zabawy

Uczestnikami zabawy mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe na terenie Polski, posiadający ważne prawo jazdy na terenie kraju.

W zabawie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Koordynatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

IV PRZYZNAWANIE NAGRÓD

Nagrodzonych zostanie 10 osób, które zrealizują założenia zabawy.

Nagrodzony uczestnik Zabawy otrzyma mail zwrotny z unikalnym numerem zgłoszenia. Nr zgłoszenia i deklaracja zawarta w wiadomości jest uznawana za podstawę odbioru biletu na szkolenie prowadzone przez instruktora jazdy na torze z nauką wychodzenia z poślizgu.

Odbiór biletu możliwy jest jedynie w dniu imprezy tj 21 lipca 2019 roku na stanowisku Tylem.pl do godziny 12:30

Prawo do nagrody wygasa w wypadku:
a) rezygnacji laureata z nagrody
b) braku możliwości kontaktu
c) podania nieprawidłowych danych
d) braku pełnych informacji i akceptacji regulaminu
e) udzielenia błędnej odpowiedzi
f) spóźnienia z odbiorem biletu w dniu imprezy.

V NAGRODY

Nagrodą w zabawie jest 10 jednoosobowych biletów na szkolenie prowadzone przez instruktora jazdy na torze z nauką wychodzenia z poślizgu.

Bilet nie łączy się z promocjami dostępnymi w dniu jego realizacji.

Bilet można wykorzystać wyłącznie podczas imprezy która odbędzie się 21 lipca 2019r. w godzinach 12.45 – 14.15 na terenie ODTJ przy ul. Grygowej 32 w Lublinie.

Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną nagrodę w czasie imprezy i/lub inną nagrodę od Organizatora i/lub na ekwiwalent pieniężny.

Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Bilet może zostać wykorzystany przez Uczestnika również na rzecz osób trzecich, z tym, że nie jest dozwolone odsprzedawanie biletu ani oferowanie go innym osobom w celu odsprzedaży.

VI ZASADY ZABAWY

Zabawa polegać będzie na poprawnym wypełnieniu formularza, od dnia 17 lipca 2019r. od godziny 11:11 wraz z momentem publikacji wpisu na profilu https://www.facebook.com/tylemlublin/ gdzie zostaną podane szczegóły zabawy i trwa do dnia 19 lipca 2019r do godziny 12:00.

Jeden Uczestnik w trakcie Zabawy może wypełnić ankietę konkursową tylko jeden raz.

Warunkiem wzięcia udziału w Zabawie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

VII REKLAMACJE

Uczestnikowi przysługuje prawo reklamacji na przebieg oraz wynik zabawy.

Termin do złożenia reklamacji wynosi 1 dzień i biegnie od dnia 19 lipca 2019r. od godziny 20:00 do soboty dnia 20 lipca 2019r. do godziny 20:00

Zgłoszenie reklamacji powinno kierowane być na adres Organizatora.

Organizator rozpatrzy reklamacje w możliwie najkrótszym terminie.

VIII DANE OSOBOWE

Uczestnik przez wzięcie udziału w Zabawie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, Uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji Zabawy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity:Dz. U. 2016 r. poz. 922).
Organizator oświadcza, że nie będzie udostępniał wyżej wskazanych danych osobowych innym podmiotom ani osobom trzecim.

Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Zabawy oraz w celach marketingowych.

Uczestnik ma prawo do wglądu, zmiany oraz żądania usunięcia danych osobowych w każdym czasie.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnikowi przysługuje prawo reklamacji na wynik lub przebieg Zabawy.

Przystępując do Zabawy uczestnik oświadcza, ze zapoznał się z niniejszym regulaminem, w pełni akceptuje jego treść i będzie przestrzegał jego postanowień.

Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Uczestnik może zostać wykluczony z Zabawy przez Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Zabawy.

Zabawa nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

Regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem określającym zasady Zabawy. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksy cywilnego.