Regulamin zabawy „Urodziny Tylem.pl Gdańsk”

 

I SŁOWNICZEK

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady uczestnictwa w Zabawie.
 2. Organizator – sklep ekspercki Tylem.pl należący do firmy Otigo Marcin Węgrzynek, ul. Olbrachta 23/23, 01-102 Warszawa NIP: 9511483062, REGON: 146121242
 3. Uczestnik – pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła swój udział w Zabawie poprzez wypełnienie formularza.

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w zabawie „Urodziny Tylem.pl” zorganizowanego w związku z urodzinami czterech sklepów Tylem.pl.
 2. Zabawa rozpoczyna się dnia 08 kwietnia 2020r. o godzinie 20:20 wraz z momentem publikacji wpisu na profilu http://www.facebook.com/TylemPL/ gdzie zostaną podane szczegóły zabawy i trwa do wyczerpania puli 66 bonów na każdy oddział lub do dnia 10 kwietnia 2020r. do godz. 20:20. Jeśli pula bonów zostanie osiągnięta przed podanym terminem, na stronie z wynikiem zabawy zostanie opublikowana informacja o zakończeniu zabawy.
 3. Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.
 4. Uczestnik przystępując do zabawy zwalnia serwis Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej powstać w związku z przeprowadzeniem Zabawy.
 5. Zabawa prowadzona będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Zabawa jest przyrzeczeniem publicznym złożonym przez Organizatora na podstawie przepisów (art. 919 – 921) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

III Uczestnicy zabawy

 1. Uczestnikami zabawy mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe na terenie Polski.
 2. W zabawie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych,  rodzeństwo,  małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

IV PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Nagrodzonych zostanie 66 osób, które jako pierwsze zrealizują założenia zabawy i wypełnią poprawnie wszystkie pola.
 2. Nagrodzony uczestnik Zabawy otrzyma mail zwrotny z unikalnym numerem zgłoszenia. Nr zgłoszenia i deklaracja zawarta w wiadomości jest uznawana za bon o wartości 150 zł.
 3. Prawo do nagrody wygasa w wypadku:

a) rezygnacji laureata z nagrody

b) braku możliwości kontaktu

c) podania nieprawidłowych danych

d) braku pełnych informacji i akceptacji regulaminu

 

V NAGRODY

 1. Nagrodą w zabawie jest 1 bon o wartości 150zł na zakup jednego fotelika samochodowego w wybranym sklepie stacjonarnym Tylem.pl wraz z akcesoriami. Każdy fotelik  będzie indywidualnie dopasowany do dziecka i samochodu w którym będzie zamontowany.
  • Bon nie łączy się z promocjami dostępnymi w dniu jego realizacji.
  • Bony nie łączą się (1 bon = zakup jednego fotelika lub jednego fotelika wraz z akcesoriami).
  • Bon można wykorzystać wyłącznie w wybranym podczas wypełniania ankiety sklepie stacjonarnym Tylem.pl w dniach jego pracy.
  • Bon można wykorzystać od 9 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  • Bon można wykorzystać przy zakupach powyżej 699zł.
  • Bon nie może być zrealizowany i wykorzystany w sklepie internetowym Tylem.pl
 2. Aby wykorzystać bon o wartości 150zł., przysługujący z tytułu posiadania bonu, należy poinformować o tym fakcie pracownika sklepu, przed dokonaniem płatności oraz podać specjalny kod otrzymany w wiadomości e-mail. Pracownik sklepu może dodatkowo prosić o podanie dodatkowych danych zapisanych podczas wypełniania wniosku. Dane muszą być poprawne.
 3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną nagrodę i/lub fotelik i/lub na ekwiwalent pieniężny.
 4. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Bon może zostać wykorzystany przez Uczestnika również na rzecz osób trzecich, z tym, że nie jest dozwolone odsprzedawanie bonu ani oferowanie go innym osobom w celu odsprzedaży.

VI ZASADY ZABAWY

 1. Zabawa polegać będzie na poprawnym wypełnieniu formularza, którego dokładny adres zostanie podany na profilu sklepu http://www.facebook.com/TylemPL/ dnia 08 kwietnia 2020r. o godzinie 20:20 w jak najkrótszym czasie.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Zabawie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

VII REKLAMACJE

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo reklamacji na przebieg oraz wynik zabawy.
 2. Termin do złożenia reklamacji wynosi 7 dni i biegnie od dnia wyczerpania puli bonów.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno kierowane być na adres Organizatora.
 4. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

VIII DANE OSOBOWE

 1. Uczestnik przez wzięcie udziału w Zabawie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, Uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji Zabawy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity:Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 2. Organizator oświadcza, że nie będzie udostępniał wyżej wskazanych danych osobowych innym podmiotom ani osobom trzecim.
 3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Zabawy oraz w celach marketingowych.
 4. Uczestnik ma prawo do wglądu, zmiany oraz żądania usunięcia danych osobowych w każdym czasie.

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo reklamacji na wynik lub przebieg Zabawy.
 2. Przystępując do Zabawy uczestnik oświadcza, ze zapoznał się z niniejszym regulaminem, w pełni akceptuje jego treść i będzie przestrzegał jego postanowień.
 3. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Uczestnik może zostać wykluczony z Zabawy przez Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Zabawy.
 5. Zabawa nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
 6. Regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem określającym zasady Zabawy. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.