REGULAMIN KONKURSU „MOC POLUBIEŃ NA FACEBOOKU”

 

I SŁOWNICZEK

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator – sklep ekspercki Tyłem.pl należący do firmy Otigo Olbrachta 23/23, 01-102 Warszawa NIP: 9511483062, REGON: 146121242
 3. Uczestnik – pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła swój udział w Konkursie poprzez wypełnienie formularza konkursowego.
 4. Formularz konkursowy – strona internetowa z formularzem dostępna pod adresem http://formularz.tylem.pl/konkurs-moc-polubien/
 5. Koordynator – Joanna Janaszek autor bloga antoonovka.pl.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Moc polubień na Facebooku”, zorganizowanego w związku z przekroczeniem progu polubień na stronie organizatora http://facebook.com/tylem.pl (zwanym dalej „Konkursem”).
 2. Konkurs prowadzony będzie na serwisie http://blog.tylem.pl oraz http://facebook.pl/antoonovka.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla fanów profili http://facebook.com/tylem.pl http://facebook.pl/antoonovka.
 4. Konkurs rozpoczyna się dnia dnia 9 stycznia wraz z momentem publikacji wpisu na profilu Koordynatora http://facebook.pl/antoonovka i trwa do końca dnia 16 stycznia 2017 roku do godz. 23:59.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 6. Uczestnik przystępując do konkursu zwalnia serwis Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej powstać w związku z przeprowadzeniem Konkursu.
 7. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora i Koordynatora. Jury decydować będzie również o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagrody na podstawie oceny najbardziej interesującej odpowiedzi na pytanie konkursowe, spośród uczestników spełniających wszystkie warunki formalne konkursu. Obrady Jury zakończą się 30 stycznia 2017 roku, następnego dnia (tj. 31 stycznia 2017 roku) zwycięzca zostanie poinformowany drogą telefoniczną oraz mailową.
 9. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym złożonym przez Organizatora na podstawie przepisów (art. 919 – 921) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

III Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe na terenie Polski.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie ich najbliższych rodzin oraz Koordynator. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych,  rodzeństwo,  małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

IV PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Nagrodzony zostanie jeden uczestnik, autor najciekawszego hasła konkursowego, które wyłonione zostanie przez jury w postaci zespołu Organizatora w porozumieniu z Koordynatorem.
 2. Nagrodzony uczestnik Konkursu, zostanie o tym fakcie poinformowany drogą telefoniczną oraz mailową. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagrody w terminie 1 tygodnia od dnia potwierdzenia uczestnika o fakcie wygrania.
 3. Prawo do nagrody wygasa w wypadku:
  a) rezygnacji laureata z nagrody
  b) nieskontaktowania się z Organizatorem z terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wygraniu
  c) braku możliwości kontaktu
 4. W przypadku wygaśnięcia prawa do nagrody, komisja jury wybiera kolejnego zwycięzcę.

V NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest imienny bon o wartości 2 100 zł wyłącznie na zakup fotelika samochodowego montowanego tyłem do kierunku ruchu w sklepie stacjonarnym Tylem.pl. Fotelik  będzie indywidualnie dopasowany do dziecka i samochodu, w którym będzie zamontowany; Nagroda w postaci bonu nie może być łączona z dodatkowymi zakupami.
 2. Bon nie łączy się się z promocjami dostępnymi w dniu jego realizacji.
 3. Bon można wykorzystać wyłącznie w sklepie stacjonarnym Tylem.pl w Warszawie, przy ul. Al. Prymasa Tysiąclecia 76D lok. 2.
 4. Bon można wykorzystać maksymalnie w ciągu 6 miesięcy od daty jego wystawienia.
 5. Zwycięzca może dopłacić różnicę jeżeli wybierze droższy model fotelika.
 6. W przypadku wyboru tańszego modelu fotelika, różnica nie jest zwracana. Zwycięzca nie może dobrać dodatków, wykorzystując brakującą kwotę.
 7. Podatek od nagrody wliczony jest w wartość nagrody, a jego opłata spoczywa na Organizatorze.
 8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną nagrodę i/lub fotelik i/lub na ekwiwalent pieniężny
 9. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Bon może zostać wykorzystany przez Uczestnika również na rzecz osób trzecich, z tym, że nie jest dozwolone odsprzedawanie bonu ani oferowanie go innym osobom w celu odsprzedaży.

VI ZASADY KONKURSU

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu.
 2. Zadanie konkursowe polega na poprawnym wypełnieniu formularza konkursowego dostępnego pod adresem: http://formularz.tylem.pl/konkurs-moc-polubien/ ‎oraz wymyśleniu hasła :  Napisz Twoim zdaniem najciekawsze hasło promujące bezpieczne przewożenie dzieci tyłem do kierunku jazdy. Maksymalna długość to 100 znaków, a uczestnik podając zadanie konkursowe powinien kierować się kryteriami językowymi, artystycznymi i zgodnością z tematem.
 3. Potwierdzeniem wzięcia udziału w konkursie jest wpisanie pod postem konkursowym na http://facebook.com/antoonovka komentarza o treści „Tyłem Bezpieczniej :)”
 4. Jeden Uczestnik może dodać w Konkursie maksymalnie trzy hasła.
 5. Komentarz nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, dyskryminujących, propagujących przemoc, spożywanie alkoholu lub innych substancji odurzających lub w jakikolwiek sposób naruszać prawa osób trzecich.
 6. Uczestnik zwalnia organizatora od odpowiedzialności w razie, gdyby komentarz przez uczestnika opublikowany naruszał prawa osób trzecich.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do nie podawania haseł konkursowych w innych konkursach oraz innym użytkownikom i osobom trzecim przez okres 6 miesięcy od daty jego wysłania poprzez formularz konkursowy. Uczestnik wysyłając formularz zrzeka się na rzecz Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych oraz oświadcza iż zrzeka się wynagrodzenia za nie.

VII REKLAMACJE

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo reklamacji na przebieg oraz wynik konkursu.
 2. Termin do złożenia reklamacji wynosi 7 dni i biegnie od dnia ogłoszenia wyników.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno kierowane być na adres Organizatora.
 4. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

VIII DANE OSOBOWE

 1. Uczestnik przez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, Uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity:Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 2. Organizator oświadcza, że nie będzie udostępniał wyżej wskazanych danych osobowych innym podmiotom ani osobom trzecim.
 3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu.
 4. Uczestnik ma prawo do wglądu, zmiany oraz żądania usunięcia danych osobowych w każdym czasie.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na publikacje treści, które udostępnił na serwisach wskazanych w rozdz. II. pkt. 2.
 2. Uczestnik oświadcza, że jest autorem treści dodanego przez siebie komentarza oraz innych treści przez niego udostępnionych.
 3. Uczestnik oświadcza, że udostępnione przez niego treści nie są obciążone prawami osób trzecich.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo reklamacji na wynik lub przebieg Konkursu.
 5. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, ze zapoznał się z niniejszym regulaminem, w pełni akceptuje jego treść i będzie przestrzegał jego postanowień.
 6. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu przez Organizatora.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.
 8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
 9. Regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem określającym zasady Konkursu. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksy cywilnego.
 10. Z chwilą wysłania zgłoszenia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza, Organizator nabywa uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do każdego otrzymanego konkursowego hasła i/lub jego modyfikacji na następujących polach eksploatacji:

  a) utrwalanie,  zwielokrotnianie,  kopiowanie,  rozpowszechnianie  całości  lub  części utworu, za  pomocą  wszelkich  technologii,  we  wszystkich  skalach,  w  wersjach  dwu i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych  (w szczególności smartfonów, tabletów)  druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach;b)zapisywanie, odtwarzanie,  rozpowszechnianie,  prezentowanie  całości  lub  części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych,;

  c)udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w szczególności w serwisach społecznościowych;

  d) nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem, transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń elektronicznych (tablety,  smartfony,  telewizory)  przez  aplikacje  zarządzające  treścią audiowizualną,wizualną lub audialną, satelity lub sieci komputerowych;

  e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług  telekomunikacyjnych  z  zastosowaniem jakichkolwiek systemów  i  urządzeń  (m.in.  telefonów  stacjonarnych  lub  komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);f) udzielanie dalszych wyłącznych i niewyłącznych licencji, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych;

  g)eksploatacje na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z 4lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką określoną w niniejszym ustępie, a także drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  h) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utworu utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  i) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w tiret drugi – publiczne wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie  oraz  nadawanie  i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;